Amit a Központi Hitelinformációs Rendszerről okvetlenül tudni kell

A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt hitelinformációs adatbázis, amelybe a pénzügyi szervezetek a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződéskötést követően adatokat szolgáltatnak az ügyfelekről, illetve abból adatokat kapnak a hitelt igénylők hitelképességének megállapításához.

A KHR egy adóslista, amely a KHR törvényben (2011. évi CXXII. törvény) meghatározott, hitel és hitel jellegű szerződésekhez kapcsolódó negatív (fizetési késedelmek, mulasztások, csalások, visszaélések adatai) információkon kívül az ügyfél pozitív hiteltörténetét (pozitív adóslista) is nyilvántartja. A KHR, a korábban BAR néven köztudatba került nyilvántartás jogutódja. A BAR egy negatív listás adósnyilvántartás volt, így csak azoknak az adósoknak az adatait kezelte, amelyek hitelszerződéseik visszafizetése kapcsán már mulasztásba estek.

A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok (ügyfél azonosító adatok, szerződésre vonatkozó adatok, hitelmulasztásra, csalásra, valamint a kártyavisszaélésre vonatkozó adatok) tárolhatók a jogszabályban előírt ideig, és az adatok kizárólag a KHR törvényben meghatározott célokra használhatók fel.

Törlesztő részlet(ek) vagy akár annak egy részének elmulasztása esetén (a hitelszerződésből eredő lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll)az adat-átadás megtörténte előtt 30 nappal a természetes személlyel szerződéses viszonyban lévő pénzügyi szervezetnek figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy az ügyfél adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. A tartozás rendezésére a figyelmeztetést követően is van lehetősége. A hitelmulasztás adatai az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az ügyfél hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben.

FONTOS TUDNIA, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR részére – ide nem értve a rendszeres havi adatátadást –, erről az átadást követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kiemelendő továbbá, hogy a KHR-be került adatok – a hitelmulasztás, csalás, valamint a kártyavisszaélések esetét kivéve – csak az Ön előzetes hozzájárulásával adhatók át más pénzügyi szervezetnek. A hozzájárulás vagy annak megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor szabadon módosítható.

Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél – költségmentesen – tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket, ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz. Erről további tájékoztatást ide kattintva érhet el.

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen került a KHR-be, vagy a nyilvántartott adat nem felel meg a valóságnak, úgy Ön kérheti adatai helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak nyújthatja be. A KIFOGÁS vizsgálatának eredményéről szoros törvényi határidők mellett igazoltan, írásban, kap tájékoztatást. Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul köteles a KHR-t kezelő vállalkozást értesíteni, amely a helyesbítést, illetve a törlést elvégzi.

Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat.

A szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHR-ből a hitelképességének megállapítása érdekében beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére vonatkozóan levonható következtetéseket. FONTOS TUDNIA azt is, hogy a pénzügyi szervezetnek – az Ön aláírásával igazoltan – a szerződéskötést megelőzően írásban tájékoztatást kell nyújtani a KHR-re irányadó szabályokról, illetve az Önt megillető jogokról.

“Amit a Központi Hitelinformációs Rendszerről okvetlenül tudni kell” bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Sajnálattal vettem tudomásúl,hogy szerddpelek az aktív Bár listán. Tudomásom szerínt, semmi nem indokolja. Mert nincs olyan hitelem amit nem fizetek,nincs elmaradásom. Van egy tartozás rendező hitelem ,ami ez év októberben le jár.tehát egy részlet van hátra. Nem tudom mi alapján kerűltem a KHR ,listára. Üdv,Kovács József.

Szólj hozzá!